Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky VINKOVA,s.r.o.

Vína je možné objednať len v celých kartónoch, kartón = 12 fľiaš (fľaše v kartóne je možné aj kombinovať)

Pri podlimitnej objednávke 6 až 11 fľiaš budú účtované dopravné náklady 5 EUR s DPH

6 ks fľiaš je minimálna objednávka.


  1. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
    Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.

II. DODANIE PREDMETU KÚPY
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode VINKOVA. Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou. Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

III. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom s výnimkou dovozu tovaru našimi pracovníkmi. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru do VINKOVA, s.r.o. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za závady spôsobené prepravcom (rozbitie fliaš a pod.). Kuriérska firma zásielky poisťuje.

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu 35 eur. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia. Ak sa písomné oznámenie o odstúpení nepodarilo doručiť, má sa za doručené, ak bolo zasielané na poslednú známu adresu kupujúceho a nebolo kupujúcim v odbernej lehote prevzaté.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny uvedenej v informačných materiáloch na základe ktorých kupujúci predmet kúpy vybral, ak zmena ceny nastane na základe skutočností, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť v čase od podpísania zmluvy kupujúcim až do jej doručenia do sídla predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje akceptovať zmenu ceny bez zrušenia tejto kúpnej zmluvy, ak táto nepresiahne 10% z pôvodnej ceny tovaru.
3. Pokiaľ zmluvné strany dohodli v konkrétnych prípadoch podľa týchto všeobecných podmienok zaplatenie zmluvnej pokuty, je túto kupujúci povinný zaplatiť aj v prípade, že porušenie povinností nezavinil. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obch. podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje:
– dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
– adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote
– vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
– za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom
– poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Reklamácie
Reklamácie sú vybavované
– telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na telefónnom čísle 033/6474350)
– e-mailom vinkova@vinkova.sk)
– poštou (VINKOVA, s.r.o., Tehelná 13, 902 01 Pezinok)

Záruka
Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

E shop VINKOVA  je prevádzkovaný firmou VINKOVA, s.r.o., Tehelná 13, 902 01 Pezinok, Slovakia. IČO: 35811391, DIČ: 2020236526, IČDPH: SK2020236526. Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24033/B.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32,  P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontrolyvýrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
 anna.dubekova@soi.sk,

Obsah stránky vinkova.sk podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.

Nákupný košík
Návrat hore